De 12 Concepten

Wat zijn de 12 concepten?

Met de Twaalf Concepten van AA is vastgelegd welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de verschillende dienstverlenende instanties binnen AA hebben. Daarnaast verklaren zij hoe die verantwoordelijkheden en bevoegdheden zich verhouden tot de eraan ten grondslag liggende spirituele kernprincipes alsmede AA’s voornaamste doelstelling. Ook is er mee vastgelegd wie bevoegd is namens AA te spreken en te handelen.

Concept

1.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid en het hoogste gezag voor de AA-werelddiensten zullen altijd liggen bij het gemeenschappelijk geweten van onze gehele gemeenschap.

2.

Toen de AA-groepen in 1955 het permanente charter voor hun Algemene Dienstenconferentie bekrachtigden, delegeerden ze daarmee aan de Conferentie het volledige gezag voor het actief in stand houden van onze werelddiensten en maakten daarbij de Conferentie – uitgezonderd voor gelijk welke verandering aan de Twaalf Tradities of aan artikel 12 van het Conferentiecharter – de actuele stem en het effectieve geweten van onze gehele gemeenschap.

3.

Om een duidelijk bepaalde werkverhouding te scheppen en in stand te houden tussen de groepen, de Conferentie, de Algemene Dienstenraad van AA en zijn verschillende diensten, het personeel, de commités en hun verantwoordelijkheden, en om hun effectief leiderschap te verzekeren, suggeren wij hier dat wij elk van deze elementen van werelddienst begiftigen met een traditioneel “Beslissingsrecht”.

4.

In onze Conferentiestructuur moeten we op alle verantwoordelijke niveaus een traditioneel “Deelnemingsrecht” aanhouden dat ervoor zorgt dat aan iedere klasse of groep van werelddienaren een stemgerechtigde afvaardiging wordt toegestaan in redelijke verhouding tot de verantwoordelijkheid die zij dragen.

5.

In onze gehele werelddienststructuur moet een traditioneel “Recht op beroep” vooraan staan, om ons te verzekeren dat de mening van minderheden kan gehoord worden en dat petities voor het regelen van persoonlijke grieven zorgvuldig in overweging genomen worden.

6.

Onze Algemene Dienstenconferentie heeft ten behoeve van AA als geheel de voornaamste verantwoordelijkheid voor het onderhoud van onze werelddiensten, en traditioneel neemt zij de uiteindelijke beslissing als het gaat om belangrijke zaken van beleid of geld. Maar de Conferentie erkent ook dat het belangrijkste initiatief en de actieve verantwoordelijkheid in de meest dergelijke zaken in hoofdzaak liggen bij de beheerders – leden van de Conferentie als zij onderling optreden als de Algemene Dienstenraad van de Anonieme Alcoholisten.

7.
De conferentie erkent dat het charter en de verordeningen van de Algemene Dienstenraad wettelijke instrumenten zijn: dat de beheerders hierdoor de volledige macht hebben alle werelddiensten van de Anonieme Alcoholisten te leiden en te besturen.
 
Verder is het duidelijk dat het Conferentiecharter zelf geen wettelijk document is: dat het in plaats daarvan steunt op de sterkte van de tradities en op de kracht van de geldelijke middelen van AA om doelmatig te zijn.
8.

De beheerders van de algemene dienstenraad handelen op twee verschillende wijzen:

  1. Wat betreft de grotere zaken van beleid en financiën zijn zij de belangrijkste ontwerpers en bestuurders. Zij en hun belangrijkste comités behandelen deze zaken direct.
  2. Maar tot onze afzonderlijke corporatieve en doorlopend actieve diensten verhouden de beheerders zich hoofdzakelijk als aandeelhouders en bewakers: deze taak oefenen zij uit door bestuurders van deze lichamen te verkiezen.
9.

Goede dienstleiders, en een daarbij behorende aangepaste methode om ze te kiezen, zijn onmisbaar voor onze toekomstige werking en veiligheid. Het belangrijkste werelddienstleiderschap dat vroeger werd uitgeoefend door de stichters van AA moet noodzakelijkerwijze worden overgenomen door de beheerders van de Algemene Dienstenraad van de Anonieme Alcoholisten.

10.

Iedere medeverantwoordelijkheid moet in overeenstemming zijn met een even groot dienstgezag: de omvang van het gezag moet steeds duidelijk bepaald worden, hetzij door de tradities, door een beslissing, door een taakbeschrijving of door een toepasselijk charter of verordening.

11.

Alhoewel de beheerders voor de administratie van AA’s werelddienst, over de uiteindelijke verantwoordelijkheid beschikken, moeten zij steeds bijgestaan worden door de best mogelijke comités, de bestuurders van de diensten, verantwoordelijke uitvoerders, kader en raadgevers. Daarom zijn de samenstelling van deze ondergeschikte comités en dienstenraden, de persoonlijke bekwaamheden van hun leden, de wijze waarop hun aanstelling gebeurt, het systeem van hun rotatie, hun onderlinge verhoudingen, de bijzondere rechten en plichten van onze verantwoordelijken, kader en raadgevers, samen met een gezonde basis voor de betaling van deze bijzondere werkers, steeds het voorwerp van ernstige zorg.

12.

Algemene garanties van de Conferentie: in al haar handelingen zal de Algemene Dienstenconferentie de geest van de AA-traditie in acht nemen en er zorg voor dragen dat de Conferentie nooit de zetel van gevaarlijke rijkdom of macht kan worden; dat voldoende werkingsfondsen plus een voldoende reserve haar voorzichtig financieel beginsel zal zijn; dat een conferentielid nooit met onbepaald gezag mag bekleed worden boven anderen; dat alle belangrijke beslissingen zullen genomen worden na overleg, met stemming en, wanneer mogelijk, door een belangrijke meerderheid; dat geen daad van de Conferentie ooit een persoonlijke bestraffing zal zijn of een aansporing tot openbaar meningsverschil; dat, alhoewel de conferentie in dienst staat van de Anonieme Alcoholisten,zij nooit zal optreden als het bestuur ervan, en dat, zoals de gemeenschap der Anonieme Alcoholisten die zij dient, de Conferentie altijd in gedachten en daden democratisch zal blijven.

Meer informatie over de Twaalf Concepten kunt u vinden in onder andere “De Twaalf Concepten” en “AA wordt volwassen”. Beide boeken kunt u hier bestellen. Niets uit deze tekst mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van AA Nederland. Copyright © 1996 Stichting Publiciteit AA Nederland.

Winkelwagen