AA op internet

Inleiding

Het Webteam van AA Nederland, beheerder van deze website, wordt regelmatig door groepen benaderd met het verzoek een link te plaatsen naar een door hen opgezette AA-website of -pagina in onze links-sectie of op de AA-Bijeenkomsten pagina. Wanneer wij een dergelijk verzoek niet kunnen inwilligen geven wij altijd een zo gedetailleerd mogelijke overzicht van de achtergronden van onze beslissing. Omdat wij ons baseren op de AA-Tradities en algemeen geldende AA-Richtlijnen staan wij vanzelfsprekend achter onze beslissing. Dit neemt niet weg dat de teleurstelling en in sommige gevallen boosheid van de webmaster of groep in kwestie ons zeer aan het hart gaat.

Deze pagina’s en de erin gedane suggesties komen voort uit onze behoefte hier iets aan te doen. Wij hopen, door hier uit te leggen wat de knelpunten kunnen zijn en door bovendien de Richtlijn AA Websites beschikbaar te stellen, een bijdrage te leveren bij het verminderen van dit ongemak. Wij zijn er van overtuigd dat iedere AA’er zowel voor zijn groep als voor AA als geheel uitsluitend het allerbeste wil.

Wij zijn ons ervan bewust dat – volgens onze Vierde Traditie – elke AA-groep autonoom is en dus volkomen vrij in het nemen van haar beslissingen (behalve in zaken die andere groepen of AA als geheel betreffen). AA Nederland kan en wil geen enkele groep nooit iets ver- of gebieden. Maar, als AA Nederland, rust op ons de plicht de belangen van de AA-gemeenschap in haar geheel zo goed mogelijk te behartigen.

Immers, onze ervaringen, zoals verwoord in onze Eerste Traditie, leren ons dat, hoe dierbaar de belangen van individuen ons ook zijn, het recht van de gemeenschap toch altijd voor moet gaan. In de verwoording van onze Eerste Traditie (integrale tekst): “Elk lid van de Anonieme Alcoholisten vormt slechts een klein deel van het grote geheel. AA moet blijven leven of de meeste van ons zullen zeker sterven. Daarom komt ons gemeenschappelijk welzijn op de eerste plaats; maar persoonlijk welzijn volgt onmiddellijk daarop.”

Hieronder geven wij een overzicht van de meest voorkomende knelpunten en, via de verwijzingen, een aanzet tot hun mogelijke oplossing. Het verdient tevens aanbeveling de Richtlijn AA Websites te downloaden en te lezen.

Tenslotte:
Wij nodigen elke AA-groep of individuele AA’er die het niet eens is met beslissingen onzerzijds om contact op de nemen met het Algemeen Dienstenbureau van AA Nederland om onze beslissing te laten toetsen door een niet met het Webteam verbonden AA-commissie.

Ons 5e Concept luidt: “In onze gehele werelddienststructuur moet een traditioneel “Recht op beroep” vooraan staan, om ons te verzekeren dat de mening van minderheden gehoord kan worden en dat petities voor het regelen van persoonlijke grieven zorgvuldig in overweging genomen worden.”

Inhoud van de website

6e Traditie: “Een AA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam van AA ermee verbinden, zodat problemen rond eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.”

AA RICHTLIJNEN: AA-WEBSITES (samenvatting aspecten: Webteam)

  • vraag 2: wie is verantwoordelijk voor de website
  • vraag 3: domeinnaam/copyright
  • vraag 4: inhoud/bronnen/bronvermelding/copyright

Wij matigen ons geen oordeel aan over de uiterlijke vormgeving van de websites van anderen. Over smaak valt niet te twisten. Zolang de inhoud redelijk in overeenstemming is met algemeen geldende AA-principes en -traditie is stijl voor ons nooit een probleem.

Uiteindelijk is voor elke beslissing, een groep betreffende, het groepsgeweten de uiteindelijke verantwoordelijke. En het is aan alle groepsleden, vertrouwde dienaren in het bijzonder, ervoor te zorgen dat het groepsgeweten bedachtzaam en op grond van juiste en zorgvuldig samengestelde informatie geraadpleegd wordt.

Voor elke AA-website zijn vooral de volgende aspecten van belang:

  • gebruik van de AA-naam en het AA-logo (i.v.m. copyright)
  • anonimiteit
  • aantrekkingskracht versus promotie
  • de via de website aangeboden boodschap/informatie

De eerste drie punten worden in de Richtlijn AA Websites uitgebreid behandeld. Over het laatste punt geven wij hieronder wat meer informatie.


“Schoenmaker, blijf bij je leest,” luidt de eerste zin van de toelichting op onze 5e Traditie in Twaalf Stappen en Twaalf Tradities.

In onze geschiedenis zijn er een aantal voorbeelden van groepen en individuele AA-leden die zich begaven op gebieden die niet traditioneel tot het onze behoren. Geïnspireerd door louter goede bedoelingen en het onweerstaanbare succes van de AA-methode trokken wij ten strijde. Was het niet onze plicht dat ook wij onze bijdrage zouden leveren bij het oplossen van maatschappelijke onvolkomenheden?

Zelden zochten we hierbij roem of rijkdom. Integendeel; geraakt als wij waren door wat velen van ons zijn gaan zien als een genade, beschouwden wij het als een voorrecht onze nieuwverworven kennis ter beschikking te stellen van andere lijdende. Temeer omdat wij bovendien beseften dat deze genade ons bepaald niet vanwege onze verdienste ten deel was gevallen. Wie zou er tegen een dergelijk streven bezwaar kunnen maken?

Maar AA als zodanig heeft slechts één doel en slechts één specialiteit: haar boodschap uitdragen aan de alcoholist die nog lijdt. Om dat enige AA-doel te verwezenlijken stellen wij, individuele AA’ers, onze tijd, liefde en inzet vrijelijk beschikbaar. Het helpen van mensen met andere problemen dan alcoholisme, hoe hartverscheurend ook, behoort niet tot onze taak. Wij kunnen niet alles voor iedereen zijn.

Ook het motiveren van mensen om minder of zelfs niet te drinken, vanuit maatschappelijke betrokkenheid behoort niet tot onze doelstelling. Als organisatie zijn wij niet tegen het gebruik van alcohol. Zelfs niet door alcoholisten. Of mensen drinken of niet drinken, uit vrije wil of anderszins, gaat ons niet aan. Wat ons aangaat is dit: wanneer iemand, wie dan ook, waar dan ook, denkt een probleem met alcohol te hebben en daarbij onze hulp verlangt, dan, en alleen dan, staan wij met alles wat wij te bieden hebben tot zijn of haar beschikking. Niets minder, maar ook niets meer.

Linking naar andere sites

6e Traditie: “Een AA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam van AA ermee verbinden, zodat problemen rond eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.”

AA RICHTLIJNEN: AA-WEBSITES

  • vraag 6: links naar andere sites

Hiermee bedoelen wij onder andere links naar commerciële instellingen (reclame), hulpverleningsinstanties (ongeacht of die zich op alcoholisten dan wel op andere doelgroepen richten) en andere Twaalf Stappen gemeenschappen (met uitzondering van Al-Anon).

Links (verwijzingen) naar andere AA-sites zullen vaak een positief effect hebben op het bereik van de eigen website. Informatie van die andere sites is direct beschikbaar voor iedereen die uw site bezoekt. Aangezien echter elke AA-geleding autonoom is, kan het gebeuren dat een site, waarnaar u verwijst, informatie bevat waar uw groepsgeweten bezwaar tegen heeft; er is geen enkele manier om (vooraf) te weten wanneer zoiets gebeurt, of te voorkomen dat zoiets gebeurt.

Het verwijzen naar niet-AA-sites is nog problematischer. Niet alleen is de kans groot dat zij niet-AA-materiaal en/of controversieel materiaal publiceren, maar zo’n verwijzing zou ook ondersteuning van of zelfs samenwerking met zo’n site en/of de organisatie erachter kunnen suggereren, ongeacht de inhoud ervan.


Uiteindelijk heeft heel veel ervaring ons geleerd dat we de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag leggen bij het linken (verwijzen) naar andere websites. De mogelijkheid tot verwijzing naar webpagina’s en documenten (linking) vormt de basis en kracht van het Internet. Ook op onze eigen website maken wij er veelvuldig gebruik van.

Omdat het zo handig en eenvoudig is ligt het voor de hand de informatie die wij ten dienste van onze doelstelling verstrekken te illustreren en ondersteunen met links naar documenten binnen en buiten de eigen website.

Wij doen er daarbij echter verstandig aan ons altijd bewust te zijn van een belangrijke grondslag van het succes van ons programma: de totale onafhankelijkheid van onze gemeenschap ten opzichte van elke instelling, organisatie of stroming, religieus of anderszins. Deze onafhankelijkheid moet boven elke twijfel verheven zijn, zelfs voor de meest kritische beschouwer, AA’er of niet.

Waarom is dit zo belangrijk?

Herstel van alcoholisme is in het uiterste geval een kwestie van leven of dood. Wij kunnen instaan voor de resultaten van ons programma, mits men bereid is de door ons voorgestelde weg helemaal te gaan. Mislukking op die basis is binnen onze gemeenschap en geschiedenis zeer uitzonderlijk. Voor het handelen en de resultaten van andere organisaties dan de onze kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. Gezien de belangen die er op het spel staan kunnen wij het ons dan ook niet veroorloven op welke wijze dan ook geassocieerd te worden met organisaties die niet de onze zijn, hoe zinvol en sympathiek hun doelen ook mogen zijn.

Wij moeten daarom concluderen dat verwijzen naar organisaties buiten AA en hun websites of online documenten niet in overeenstemming is met onze voornaamste doelstelling en belangen.

Een belangrijke uitzondering hierop vormt Al-Anon. De relatie tussen AA en Al-Anon is van oudsher een bijzondere. Verwijzing naar en uitleg over Al-Anon is niet in strijd met onze Tradities maar wel moeten wij er daarbij voor zorgen dat volstrekt duidelijk is dat Anonieme Alcoholisten en Al-Anon twee gescheiden en van elkaar onafhankelijke organisaties zijn, wij niet in de verantwoordelijkheden van Al-Anon treden. Met andere woorden, het is niet aan ons het Al-Anon programma te interpreteren dan wel aan te bevelen. Voor meer informatie over de relatie tussen AA en Al-Anon zie ook onze AA Richtlijnen: De Relatie tussen AA en Al-Anon.

Er kunnen omstandigheden zijn die een link naar een organisatie buiten AA rechtvaardigen. Op onze website bijvoorbeeld (o.a. in de vorige alinea) stellen wij informatie beschikbaar in een op het Internet algemeen gangbare document-vorm (PDF-format). Deze document-vorm is echter niet zonder meer op iedere computer leesbaar is. Om de documenten in zulke gevallen toch te kunnen lezen moet het bijbehorende (gratis) programma (plugin) via de website van de fabrikant gedownload worden.

Een ander voorbeeld is de link naar de conventie-locatie die wij in onze conventie-sectie hebben staan. Conventie-deelnemers die van de faciliteiten van de conventie-locatie gebruik willen maken zullen misschien informatie over de locatie willen hebben die wij ze niet kunnen geven.

In beide gevallen vinden wij het verantwoord inbreuk op onze Tradities te maken door zowel het webadres van de fabrikant en in het geval van de conventie-locatie webadres en telefoonnummer te geven. Wel vermelden we dan uitdrukkelijk dat wij op geen enkele wijze verbonden zijn met dat bedrijf. Wij vinden het niet wenselijk om zonder ook maar enige aanwijzing mensen zelf te laten uitzoeken hoe en waar zij wezen moeten voor informatie. Naleving van onze Tradities, hoe cruciaal voor ons voorbestaan ook, is geen doel op zich.

Om dezelfde reden en op dezelfde wijze geven wij daar ook het telefoonnummer van de dienst die in Nederland informatie verstrekt over het openbaar vervoer.

Wel zijn wij ons bewust dat het hier geen vanzelfsprekendheid betreft maar een afweging waarbij de voordelen groter zijn dan de nadelen. Maar onlangs hebben we een aantal vergelijkbare verwijzingen van de site gehaald omdat we tot de conclusie kwamen dat de noodzaak niet groot genoeg was om het risico te rechtvaardigen dat iemand zou denken dat wij zelf wel heel luchtig met onze eigen AA Richtlijnen omgaan.

We sluiten ook niet uit dat we op een later tijdstip alsnog besluiten bepaalde links van onze site te verwijderen omwille van de duidelijkheid.

Wat wij bij onze afwegingen ten aanzien van de eigen website heel zwaar laten meewegen is niet alleen of vermelding te rechtvaardigen is of niet. Wij vinden het minstens net zo belangrijk of wij het zodanig kunnen uitleggen dat zelfs iemand die helemaal niets van onze AA-principes en -traditie weet het niet als inconsequent of ingewikkeld ervaart.

De laatste zin van onze Zesde Traditie in de integrale vorm luidt immers: “… Hoewel een AA-groep met iedereen mag samenwerken, mag zo’n samenwerking nooit leiden tot een vaste band of het onderschrijven van standpunten, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Een AA-groep mag zich niet aan iemand binden.”

In deze Richtlijn worden een aantal aspecten behandeld die nauw samenhangen met het publiceren van de AA boodschap en AA materiaal op het Internet. Bijv. aanpak, verantwoordelijkheden, financiering, linking, copyrights, etc.